FAQs Complain Problems

यस कृष्णनगर नगरपालिका अन्तर्गत पशु सेवा शाखामा कार्यरत मतस्य विकास अधिकृत (अधिकृत स्तर आठौं) श्री धनई प्रसाद यादवको ज्यूको आज यस नगरपालिकाको नगर प्रमुख श्री रजत प्रताप शाह .प्रमुख प्रशासकीयअधिकृत श्री चन्द्रराम चौधरी तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु द्वारा गरिए